Chci nezávaznou nabídku
+420 272 705 789
Search
MenuMENU

×

Oznamovatelé

 

Informace pro oznamovatele 

_____________________________________________________________________

 

POVINNÝ SUBJEKT:

obchodní společnost 

 

PEKASS a.s., 

se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00,

IČO: 41693426,

zaps. v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 10005,

dále jen (“společnost“)

_____________________________________________________________________________________________

 

Společnost, jakožto tzv. povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 8 odst. (1) písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., ze dne 2.6.2023, o ochraně oznamovatelů ( dále jen „zákon“ ), tímto plní v souladu s § 9 zákona svou informační povinnost ve vztahu k oznamovateli, když oznamovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetových stránkách „www.pekass.eu/oznamovatelé/informace pro oznamovatele„ informuje o následujících možnostech/parametrech, jakož i právech a povinnostech při učinění oznámení ve smyslu zjm. přiléhavých ustanovení §§ 2, 9, 12 a 21 zákona ze strany oznamovatele. 

 

 

Společnost zavádí ve smyslu § 8 zákona tzv. vnitřní oznamovací systém (VOS) a ustanovuje tzv. příslušnou osobu ve smyslu § 11 zákona, tedy osobu řešitele oznámení 
 

 

Řešitel oznámení:

 

-       jméno a příjmení:     _______________________

-       telefonní kontakt:     +420 _________________

-       e-mail:                        __________@___________

 

 

 

Možnosti podání oznámení oznamovatelem řešiteli skrze VOS společnosti: 

 

-       písemně, tj. na e-mailovou adresu řešitele

-       ústně, tj. telefonním podáním na telefonní číslo řešitele

-       osobně, tj. osobní návštěvou řešitele na základě předchozí výslovné žádosti oznamovatele, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí řešitelem výslovné žádosti oznamovatele o osobní schůzku za účelem podání oznámení

 

 

 

 

Společnost tímto vyrozumívá oznamovatele, že v y l u č u j e  přijímání  o z n á m e n í  od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. (3) písm. a), b), h) nebo i) zákona
 

 

 

 

Oznámení

 

Oznámení učiněné řešiteli ve smyslu ustanovení § 2 zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které zjm. má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který příslušný zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-- Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie v konkrétní oblasti dle taxativního vymezení § 2 zákona.

 

 

Oznámení řešiteli obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

 

Podané oznámení je přístupné pouze řešiteli, společnost nemá možnost se s podaným oznámením ani s totožností oznamovatele jakkoli seznámit.

 

 

 

 

Práva a povinnosti oznamovatele

 

-       oznamovatel/i:

 

o   nesmí být vystaven tzv. odvetnému opatření ve smyslu § 4 zákona,

 

o   má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma

 

o   nenáleží ochrana před tzv. odvetným opatřením, pakliže učinil oznámení řešiteli, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích

 

o   má právo být do 7 dnů řešitelem písemně vyrozuměn o přijetí jeho oznámení, ledaže

 

§  oznamovatel výslovně požádal řešitele, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumíval, nebo

§  je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě 

 

 

-       řešitel je povinen posoudit důvodnost oznámení oznamovatele a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je řešitel povinen oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

 

-       zjistí-li řešitel při posuzování důvodnosti podaného oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 

-       je-li podané oznámení oznamovatele vyhodnoceno řešitelem jako:

 

o   důvodné

 

§  řešitel povinnému subjektu – společnosti, navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu

 

§  o přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí řešitele, který o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele 

 

 

o   nedůvodné

 

§  řešitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které mu jsou známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci  

 

 

 

 

Upozornění na archivační povinnost 

 

Řešitel je ze zákona povinen uchovávat oznámení podané oznamovatelem prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

 

Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným viz výše má přístup pouze řešitel. 

 

Řešitel vede evidenci o přijatých oznámeních v elektronické podobě, a to v rozsahu: 

 

o   datum přijetí oznámení

o   jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li mu tyto údaje známy

o   shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu její totožnost známa

o   datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení řešitelem a jeho výsledek.

 

 

 

 

 

V Praze dne 15.12.2023    

 

 

 

 

 

                                                                                   za  P E K A S S  a.s.

                                                                                   Ing. Radek  M a š e k , 

                                                                                   předseda představenstva, 

                                                                                   v.r. 

 

 

 


Ke stažení: